Du är här

Hem

Karisma nytt november 2014

INNEHÅLL

KALLAD ATT TRO OCH FÖRKUNNA GUDS ORD
Fönster mot framtiden
Fönstret mot Österbotten
Karismafarledens arbete Karisma nytt

KALLAD ATT TRO OCH FÖRKUNNA GUDS ORD
Kenneth Witick - Karisma farledens Ordf.

Abraham är en trons förebild för såväl judar som kristna. I kontrast till sitt samhälles och t.o.m. sin familjs avgudadyrkan trodde han på en enda sann Gud.

Hans tro hade inga inslag av vare sig den tidens filosofi eller synkretism, inte ens påverkan av religiös dialog. Det var hans odelade tillit som gjorde honom olik alla andra, och som fick Gud att utvälja honom till att bli en välsignelsernas förmedlare till världen.

Denna Abrahams tro vill Herren ge till de sina i en tid då de stora profetiorna uppfylls, då Han samlar sitt folk från alla länder och för dem hem till deras eviga arvedel, Israels land.

10 Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord. Jer 31:10

Detta är en profetia till oss hednafolk, hur vi skall förhålla oss till hela profetian och till Israels återvändande.

Om du läser Jer 30-31 kan du se att v.10 är en sammanfattning av dessa två kapitel.

Gud befallde hednafolken att proklamera detta budskap, som är en integrerad del av hans plan. Kallelsen är att färdas till alla länder som ambassadörer för Israel.

Herren säger exakt vad man skall säga: ”Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord.

” Om du accepterar detta som Guds ord och tar det till dig, kommer det att hjälpa dig att förstå händelseutvecklingen i vår tid. Det kommer också att hjälpa dig att inta en rätt hållning gentemot Gud, Israel och händelserna i den yttersta tiden. Du kommer själv att bli välsignad.

Många människor påverkas mera av humanistiska tankar än av Guds ord – vår tids starkaste villfarelse kommer av detta.

Opinionstrycket får pastorer att känna sig tvungna att hellre vara mera politiskt korrekta än att tala om Guds planer. – Profeterna och profetiorna är trots allt ibland mycket kontroversiella.

14 Så säger HERREN om alla onda grannar som förgriper sig på det arv jag har givit åt mitt folk Israel: Se, jag skall rycka bort dem ur deras land och Juda hus skall jag rycka undan ifrån dem. Jer 12:14

Till vem talar Gud här? Vilka är då de ”onda grannarna”. Gud är över allt, vilka är då hans grannar? Vi läser om och om igen att Israel och speciellt Jerusalem är Hans boning, Hans stad. Israel är symboliskt sett Hans hem på jorden.

Varför kallas grannarna onda? Jo, för de skadar och attackerar den arvedel Han har gett till Israel.

Landet är Israels arvedel. Gud talar till dem som attackerar landet Israel.

15 Men sedan jag har ryckt bort dem, skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land. Jer 12:15

Detta är en svår profetia i vår tid, men vi kan inte gå förbi den. Gud säger att han skall ta dem som attackerar ISRAEL, och dem som finns där och rycka loss dem. Och han skall ta det judiska folket och som är utspritt bland folken och rycka loss även dem. Vad är det han gör? – En omflyttning!

Många har svårt att se att det som hänt det judiska folket faktiskt är Guds stora profetia som går i uppfyllelse.

Vad är en profetia?
Profetia är när det Gud sagt blir uppfyllt, historiskt och fysiskt.

Vi betraktar allmänt profetian som en förutsägelse om framtiden. Men det är inte hela sanningen. Bibliska profetior talar både om det som varit, det som är och det som skall komma.

Den avslöjar det andliga tillståndet och orsaken till problem som för tillfället drabbar folket, se t.ex. Haggai.

Profetia är inte bara tal om framtiden. I den judiska tankevärlden är profeten främst en Guds talesman.

Det hebreiska ordet profet, ”navi”, betyder ”en som blivit kallad”. Det speglar dennes plikt att förmedla Guds budskap till en specifik målgrupp. En profet är mindre av en avslöjare av framtiden och mera av en budbärare från Gud.

Det fanns många fler profeter i Israel än vad Bibeln talar om. Varför nämns inte de? Deras budskap var endast till sin egen tid och den situation som rådde då! Bibelns profetior talar till oss alla, i alla tider.

Bibelns profetior blir i vår tid alltför kontroversiella för att pastorer skall våga tala om dem som Guds ord. Detta försätter m ä n n i s k o r i ett mörker som inte ger människorna möjlighet att sätta sin tro till Gud och hans ord.

28 Han sade: ”Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat.” 1Mos 32:28

Jag förespråkar inte att araberna skall flytta ut ur landet, men ett faktum är att profetian säger att de som attackerar Israels arvedel kommer att få uppleva detta. Det är Guds politik.

Det profetiska ordet hjälper oss att förstå världshändelserna.
Profetian ger mening åt en värld och världshändelser som annars skulle vara svåra att förstå.

19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 2Pet 1:19

Vad är det profetiska ordet? Vad utger det sig för att vara? Hur beskriver det sig?

Jeremia 30- 31 är egentligen en enda profetia. Här nämns deras fysiska och andliga återupprättelse, deras förskingrande, återvändande och återupprättandet av landet.

1 Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN. Han sade: 2 "Så säger HERREN, Israels Gud: Skriv upp i en bokrulle alla de ord som jag har talat till dig. Jer 30:1–2

I dessa två kapitel sägs detta 36 gånger: ”Gud har talat”.

Om Gud fäster en sådan uppmärksamhet vid det han säger, så att han betonar det 36 gånger, borde vi vara noga med att lyssna och ta det till oss. Det är helt klar att det profetiska ordet kan inte nonchaleras. Det är Guds ord och vi måste beakta det. Och vi gör enligt Jesaja 55:10-11 rätt i att beakta hans ord:

10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Om Gud säger att Han skall ta det judiska folket och återföra det till dess land, låta Israel blomstra, och de förstörda städerna blir u p p byg g d a , så kommer precis detta att inträffa. Likaså kommer han att avlägsna deras fiender. Han sänder sitt ord, som åstadkommer det han avsett.

Oberoende hur mycket vissa ersättningsteologer vill avfärda profetiorna, bortse ifrån dem och misskreditera alla som står upp och talar för dem. Guds ord kommer ändå att gå i uppfyllelse.


Israel är tecknet på Guds trofasthet
Inget annat folk på jorden, som varit hemlöst och förföljt under århundraden, har överlevt i 2000 år och återuppstått i sitt forna hemland.

12 Jag skall åter låta människor vandra fram över er, nämligen mitt folk Israel. De skall ha er till besittning, och ni skall vara deras arvedel, och ni skall inte mer döda deras barn. Hes 36:12

Israels folk ärver landet Israel. Israels folk är Guds arvingar – och Israels land är Israels folks arvedel. Inser vi hur betydelsefullt detta är? Bibeln säger tydligt att Gud kommer att straffa Israels barn om de inte lyder Guds ord. De drivs i exil och landet kommer att ligga öde.

44 Men, medan de är i sina fienders land, skall jag trots detta inte så förkasta eller avvisa dem, att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem, ty jag är HERREN, deras Gud. 45 Nej, dem till godo skall jag tänka på förbundet med fäderna, som jag förde ut ur Egyptens land inför hednafolkens ögon, för att jag skulle vara deras Gud. Jag är HERREN. 46 Dessa är de stadgar, domslut och lagar som HERREN fastställde mellan sig och Israels barn på Sinai berg genom Mose. 3Mos 26:44–46

Trots alla dessa straffdomar är Gud trofast mot dem i sitt förbund. Trots att många olika nationer drog in i 6 landet medan Israel var i exil kunde ingen av dessa nationer upprätta ett rike i landet.

Mark Twain, journalist, besökte landet 1867. Här är hans beskrivning av landet: ”Palestina tar priset i nakna kullar i dystra färger och livlösa former. Dalarna liknar anskrämliga öknar, kantade av kraftlös växlighet som verkar slokande och sorgsen”.

17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. 18 Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Matt 5:17–18

Det hebreiska ordet för prick ”yod”, betyder ”minsta detalj”. Vad Jesus säger är att varje liten detalj av lagen och profeterna skall gå i uppfyllelse.

Har det någon betydelse för oss i dag?

Hur mycket tror vi på Bibeln? Är den Guds Ord, eller inte?

Vem skall avgöra vad som är trovärdigt och vad inte? Vi kan inte åsidosätta lagen och profeterna, allt Gud sagt kommer att uppfyllas i minsta detalj. Detta var Jesu syn på Skriften.

Ersättningsteologin säger att profetiorna om Israels återvändande till landet uppfylldes för 2500 år sedan då de återvände från Babylon. En av de mest kända ersättningsteologerna har varit Colin Chapman vid Near East Studies University i Beirut.

Israel blir en berusningens kalk
I de sista dagarna kommer Herren att göra Jerusalem till ett olösligt politiskt problem för alla jordens nationer. Staden skall bli som en ”berusningens kalk” med vin som gör människor förvirrade, och som en ”tung sten” som man förgäves försöker lyfta, med påföljd att man själv gör sig illa.

1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land 3 och kastat lott om mitt folk. En sköka betalade de med en pojke, och en flicka sålde de för vin som de drack upp. Joel 3:1–3 “6

Folket i Juda och Jerusalem har ni sålt till grekerna för att de skulle sändas bort från sitt land. Joel 3:6

16 HERREN ryter från Sion, från Jerusalem låter han sin röst höras, så att himlen och jorden bävar. Men HERREN är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. 17 Och ni skall förstå att jag är HERREN, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem skall vara heligt, och främlingar skall inte mer ta vägen genom henne. 18 Och det skall ske på den tiden att bergen skall drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i Juda skall flöda av vatten. En källa skall utgå från HERRENS hus och vattna Akaciedalen. Joel 3:16–18

Slutligen kommer alla jordens folk att församla sig mot staden. Profetian i Sakarja 12 slutar med att Herren beskyddar Jerusalem och utgjuter nådens och bönens Ande över dess invånare. Genom sin mäktiga återkomst uppenbarar sig Herren för Israel som den som de har genomborrat. Med djup sorg och ånger mottar Israels folk sin Messias – ”hedningarnas Jesus” och Israels konung. (Se Sak 13:8–9, 14:1– 3.)

25 Därför säger Herren, HERREN: Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn. 26 De skall glömma sin skam och all den trolöshet som de har begått mot mig, då de nu bor i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. 27 När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. 28 Då skall de inse att jag är HERREN, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Hes 39:25–28

Fönster mot framtiden
Kenneth Witick Karisma farledens Ordf.

Den 6-9 november var vi en liten grupp från Finland som besökte St Petersburg: Margaretha Jägerhult från Helsingfors, Gunnar Weckström från Karis, Bengt Grunér, Stig-Erik Ström, Kristiina Korpi och undertecknad från Åland, Liisa Kuusinen från B j ö r n e b o r g och Jackie Li Siu Kei Hong Kon, nu bosatt i Helsingfors. Bakgrunden till resan ligger långt tillbaka i tiden. För 20 år sedan talade Herren till oss i en syn. Han visade hur judar samlades vid Finland östra gräns och från den samlingspunkten utgick fem pilar till Finlands västkust. Herren sade: ”Förbered dessa orter för ett kommande exodus, då judar måste fly ut ur Ryssland”. I början av år 2014 då Pingstförsamlingen på Åland hade en böne- och fastevecka, visade Herren att det började röra på sig på andra sidan gränsen, och en tunnel förenade Ryssland och Åland. Under vår Israelkonferens i Andreaskyrkan i Helsingfors i februari bekräftades vår upplevelse med profetiska ord. Detta ledde till att vi ordnade en Israelhelg på Åland i april med bland andra koordinatorn Howard Flower från International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) och flera andra israelvänner. Efter denna helg på Åland föddes tanken på en till resa till St Petersburg för att möta pastorer och församlingar där. Under vår resa till St Petersburg fick vi träffa flera pastorer. Ivan Sukharev och Howard Flower ordnade ett pastorsmöte för oss. Vi besökte också synagogan och den Messianska församlingen samt förintelsemuseet i St Petersburg (Public Saint-Petersburg and North-Western organisation of former prisoners of fascist concentration camps and Ghetto). En av dem som överlevde förintelsen, PAVEL M. RUBINCHIK, mötte oss och berättade om sina upplevelser i Minsk.

Besöket öppnade våra ögon för de stora behoven i Ryssland. Det är så få pastorer och församlingar som förstår exodus, judarnas återvändande hem till Israel. Både Palace Square2 St Petersburg, Russia 9 s y n a g o g a n och de messianska judarna anser att St Petersburg är det nya Jerusalem, något som storligen förvånade oss. Guds Ord är ändå mycket tydligt, se artikeln ”KALLAD ATT TRO OCH FÖRKUNNA GUDS ORD”. Under ett av mötena kom en äldre kvinna fram med ett profetiskt ord till oss. Hon sade: ”Herren har visat att det behövs mycket bön med brinnande hjärtan från de församlingar och troende som vill tjäna Herren, för att Guds vilja skall kunna förverkligas med exodus”. Tänk på Moses och Farao! Detta är orsaken till att jag skriver dessa rader. Ropa till Herren att Han må ge oss nåd och kraft till att utföra Hans vilja i detta arbete som öppnar sig i Ryssland. Det är en utmaning för oss som Kristi kropp i Finland.

Jag blev kallad att komma tillbaka till en konferens i St Petersburg den 27.2–1.3 2015 för att tala över ämnet exodus. Jag vädjar om förbön för denna viktiga sak, som ligger på Guds hjärta. Om judarna inte lämnar Ryssland och alla andra länder i Guds tid kommer det att medföra ett fruktansvärt lidande för dem.

5 Frukta inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster, och från väster skall jag samla dig. 6 Jag skall säga till länderna i norr: ”Ge hit!” och till södern: ”Håll dem inte tillbaka! För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände, 7 var och en som är uppkallad efter mitt namn, och som jag har skapat till min ära, som jag har format och gjort.” 8 För ut det blinda folket, som dock har ögon och de döva, som dock har öron. 9 Låt alla hedningar komma tillsammans, låt folken samlas. Vem bland dem förkunnade detta och lät oss höra om det som har skett? Låt dem föra fram sina vittnen så att de kan få rätt. Låt dem höra, så att de kan säga: ”Det är sant.” 10 Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni skall känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma. 11 Jag, jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare. Jes 43:5–11

Här kräver Herren att envar som tillhör Israels folk skall få återvända till Israels land. Envar som är uppkallad efter mitt namn.

2 Så säger Herrens återlösta, de som han har återlöst från fiendens hand, 3 de som han har församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder. Ps 107:2–3

Ur Jesaja 49:11-26 ”Så säger Herren, Herren. Se, jag skall upplyfta min hand till tecken åt folken och resa upp mitt baner till tecken åt folkslagen”.

Herren har för avsikt att göra något så att nationerna hjälper Israels barn att komma hem till sitt land. Att han lyfter upp sin hand och reser upp ett baner betyder att det kommer att ges ett bestämt tecken som gör att nationerna ser vad de skall göra

27 När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. 28 Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. 29 Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren.” Hes 39:27–29

12 Gå norrut och predika: Vänd om Israel, du avfälliga, säger Herren, så skall jag inte längre se på er med ovilja. Ty jag är nådig, säger Herren, och skall inte vara vred för evigt. Jer 3:12

18 På den tiden skall Juda hus gå till Israels hus, och tillsammans skall de komma från landet i norr till det land som jag gav era fäder till arvedel. Jer 3:18 

Fönstret mot österbotten
Lilian Lytz Karisma Farledens koordinator och förebedjare i Österbotten

ISRAELKONFERENS I NÄRPES
Israels flagga vajade på Frank Mangs Center i Närpes 4-6 juli i sommar. Det var andra året i rad som en Israelkonferens arrangerades i Närpes. Initiativtagare var Tor-Göte och Inger Gull som denhär gången också inbjudit Karisma Farleden att vara med i planeringen. Det blev, precis som förra året, en välbesökt konferens med många intressanta inslag. Israels ambassad representerades av Arezoo Hersel som hedrade konferensen med att närvara under hela första konferenskvällen. Göran Duveskog från Sverige talade under helgen bland annat om ”Det profetiska ordet och Israel”. På lördagkväll hölls en Israelfest med medverkan av bland annat dansgruppen Machol l’Adonai och systrarna Monica och Ami Aspelund som sjöng israeliska sånger.

Ett mycket intressant inslag var den lokala historikern Rainer Bölings presentation av judarnas väg genom Närpes på 1940-talet. En grupp på 100 judiska flyktingar kom till Närpes 1942 för att därifrån ta sig vidare över till tryggheten i Sverige. Böling, som forskat i uppgifterna, berättade om flera vardagshjältar som gjorde detta möjligt. Flyktingarna kom med tåg till Närpes men åkte inte ända in till Finby station. De steg av vid Karlå station, flera kilometer utanför centrum och övernattade hos riksdagsman Karl Johan Wenman. Sonen i huset som då var 8 år gammal har berättat sina minnen från tillfället: ”Det kom cirka 100 judar till oss och de sov överallt, på vinden, i rian och i ladugården. De drack upp all mjölk (fastän vi hade 8 mjölkkor) men å andra sidan fick jag smaka på färska jordgubbar som de hade med sig” . Egil, som pojken hette, kom ihåg att några talade svenska, men de flesta enbart tyska. Detta tyder på att det främst var österrikiska judar som kommit som flyktingar till Finland. Enligt Böling finns inga uppgifter om vart judarna sedan tog vägen, men förmodligen gick färden vidare med båtar till Sverige. Förutom riksdagsmannen Wenman var kyrkoherden Edvin Stenvall en viktig aktör för arrangemangen kring flyktvägarna genom Närpes. 1 Nästa sommar blir det igen Israelkonferens på Frank Mangs Center.

Vad händer i Österbotten? Israelgrupperna med inriktning på bön fortsätter. En grupp samlas i Vasa första måndagen i månaden. Plats: Sion, Skeppsgatan 11, nedre våningen. En annan grupp samlas i Närpes andra måndagen i månaden. Plats: Salem i Yttermark. Den tredje gruppen möts i Metodistkyrkan i Kristinestad tredje torsdagen i månaden. Och den fjärde gruppen samlas sista onsdagen i månaden på Inremissionshemmet i Larsmo kl 19. 13 september hölls en Israelkväll i Sion, Vasa med besök av Israels ambassadör Dan Ashbel. Vid samlingen uppmärksammades att Fredrik Ekholm från Vasa utnämnts till honorärkonsul för Israel. 28 september ordnades en Israeldag i Kvevlax missionskyrka med Ulf Cahn från Sverige.

Vill du vara med i arbetet?
Ett arbete i Ryssland öppnar sig för Karisma Farleden, att hjälpa judar hem, göra ”Aliya” (hebreiskt ord för återtåget till Israel). Och samtidigt möta deras sociala behov. Arbetet är stort och utmanande, det kräver stor visdom, speciellt i samarbete med de lokala församlingarna och deras pastorer, det kräver även en hel del resurser.
Vi känner att detta har Gud förberett och kallat oss att göra. Mera om detta den 24-26 april 2015 på Åland. Välkommen med!

INBETALNINGAR KAN GÖRAS:
Insamlingstillstånd: 2020/2012/2556
ÅLAND ÅLR 2012/8727

Karisma Farledens sociala arbete ”Aliya”, där vi hjälper judar hem till Israel.
Andelsbanken FI08 5578 0420 1464 67
Referenr: 1 00010
AKTIA FI27 4055 8720 0659 10
referenr: 20145

Karisma Farledens arbete i Svenskfinland
AKTIA: FI62 4055 8720 0171 68
Referenr: 30025
Andelsbanken FI08 5578 0420 1464 67
Referenr: 1 00007

Lägerverksamhet för St Petersburg judar.
AKTIA FI62 4055 8720 0171 68
Referenr 20006

Vi kommer att avsluta alla våra konton i Nordea pga. att Nordea o danske Bank går i spetsen för att bojkotta Israel på EU:s direktiv. Vi vill uppmana dej att göra detsamma.

Förbönsämnen:
1. Att vi i Finland skall förstå Guds kallelse att hjälpa judarna hem till Israel.
2. Be för Karisma Farledens konferens i 13-15.2.2015 i Jakobstads Pingstförsamling.
3. Konferens i St Petersburg 27.2-1.3.2015. Genombrott för Guds Ord och exodus.
4. Israelhelg på Åland den 24-26.4.2015 med inbjudna pastorer frå St Petersburg.
5. Läger för ryska judar på Åland 4-10.5.2015

Karisma Farleden rf
Matrosgatan 1
22100 Mariehamn
Tfn +358 (0)40 539 1212
e-post. info@karismafarleden.fi
Hemsida: www.karismafarleden.fi
Aktia Bank 405587-217168

Föreningens styrelse
Ordf. Kenneth Witick
Matrosgatan 1
22100 Mariehamn
Mobil: +358 (0)40 539 1212
e-post. kenneth@karismafarleden.fi

Styrelse medlemmar
YOUTH ALIYAH
Sekr. Hanna Nylund
e-post. hannanylund@gmail.com

Gunnar Weckström
Observatoriegatan 9
10300 KARIS
Tel. 019-230178
e-mail gunnar.weckstrom@gmail.com

Liisa Weckström
adress som ovan

Gunvor Österlund
Bulevarden 24
10300 Karis
Tel. 019-232045

Lilian Lytz
Skolhusgatan 39 B
65100 Vasa
e-post. lilian@karismafarleden.fi

Tommy Johansson
Heimbackaleden 18
68800 Kållby
e-post. tommy.johansson@multi.fi