Du är här

Hem

Karisma Nytt april 2014

INNEHÅLL

 
 

Vi behöver be ”Låt mitt folk få gå”.

Kenneth Witick
Karisma farledens Ordf.


Ett framtida exodus? 
Lördagen den 5 april blev en dag vi sent kommer att glömma. Vi samlades i Pingstkyrkan på Åland under temat: ”Ett framtida exodus?” Deltagarna kom från Norge, Amerika, Sverige, Finland och från Ryssland. Howard Flower, koordinator för ICEJ, är amerikansk medborgare, han har varit bosatt i Ryssland i över 20 år. Han gav oss en bild av utvecklingen i Ryssland som är mycket oroväckande, inte minst med tanke på judarna. På grund av att Finland har en lång fredlig gräns mot Ryssland, är det viktigt att vi har en beredskap att ta emot flyktingar. Howard kunde berätta att Finlands regering har en beredskap att ta emot 100 000 flyktingar. Från Finlands regerings sida är man tacksam om vi vill hjälpa till med att inkvartera judar som kommer som flyktingar.

Karisma farleden har redan under 15 års tid på olika sätt medverkat till en förståelse av judarnas kallelse och speciella situation i världen. Vi har även påpekat vikten av att vara förberedd för ett Exodus II. Bibeln beskriver ett andra exodus som en större händelse än den då Moses förde Israels barn ut ur Egypten:
14 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: ”Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land”, 15 utan: ”Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem.”
Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. 16 Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor.
Jer 16:14–16

JÄGARNA – TERRORISTER

Jeremia talar om att det kommer en tid kallad jägarnas tid. Från åttiotalet och fram till våra dagar har det varit fiskarnas tid, då man ”fiskat” ut judar till sitt hemland Israel. Margaretha Jägerhult är en som vi kan kalla för fiskare. Nu går vi in i ”jägarnas tid”, en tid som är förknippad med våld och trakasserier.

Situationen i Ryssland blir mer och mer hotfull. Det vi kunnat följa med på nyheterna från Ukraina och Krim, är bara toppen på isberget. Även situationen för judarna blir mer och mer hotfull. Situationen i Ryssland i dag liknar den i det forna Egypten, där farao inte ville släppa i väg judarna. Pga. att befolkningsantalet i Ryssland sjunker är 3 Putin inte glad över judar som emigrerar till Israel utan vill hålla dem kvar i landet.


Anttisemitismen växer i Europa

I Europa och speciellt i Frankrike är judarna trakasserade, ja man kan redan tala om pogromer. I Frankrike vågar judar inte ens rapportera om övergrepp till polisen för i stället för att få hjälp ökar trakasserierna. Även i vårt västra grannland Sverige, i Malmö, känner judarna sig hotade och många flyttar från Sverige.

När samma tendenser växte fram under 1930-talet teg de kristna. I vårt moderna Europa får de flesta folkgrupper som utsätts för orättvisor sin röst hörd, men inte judarna. Trots att Jesus så tydligt säger till oss kristna: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.(Matt 25:40) så tiger kristna ledare. Även här i Svenskfinland kan vi se samma tendens till tystnad. Rabbiner har i våra samtal sagt att det inte är de onda som bär den största skulden, utan de som visste, såg och förstod men teg. - De bär den största skulden. Vi har ett ansvar inför Gud att se var ondskan växer och att agera för att stoppa den.

Men trots allt detta kommer Gud att fullborda sina avsikter med det judiska folket. Detta talade Herren redan till Moses om, det som vi nu ser ske i vår tid.

4 Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle Herren, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. 5 Herren, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det. Han skall göra dig gott och föröka dig, mer än dina fäder. 5Mos 30:4–5

5 Frukta inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster, och från väster skall jag samla dig. 6 Jag skall säga till länderna i norr: ”Ge hit!” och till södern: ”Håll dem inte tillbaka! För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände, 7 var och en som är uppkallad efter mitt namn, och som jag har skapat till min ära, som jag har format och gjort.” Jes 43:5–7

11 Jag skall göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banade vägar skall byggas höga. 12 Se, där kommer de fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från sineernas land. 13 Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord, brist ut i jubel, ni berg. Ty HERREN tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.
Jes 49:11–134


Ett exempel från andra världskriget.

Det kan hjälpa oss att förstå hur viktigt det är att Kristi kropp, församlingen, hör från Gud - och handlar. Ärkebiskop Erkki Kaila fick ett budskap från Gud, som han förmedlade till rikets president, Carl Gustaf Emil Mannerheim:

Carl Gustaf Emil Mannerheim

11 Den dag du stod på avstånd, den dag då främlingar förde bort hans rikedomar och utlänningar drog in genom hans port och kastade lott om Jerusalem, då var också du som en av dem. 12 Se inte med lust på din broders dag, på hans olyckas dag. Gläd dig inte över Juda barn på deras undergångs dag. Spärra inte upp munnen så stort på nödens dag. 13 Drag inte in genom mitt folks port på deras ofärds dag. Se inte, också du, på hans olycka med lust på hans ofärds dag. Räck inte ut din hand efter hans rikedomar på hans ofärds dag. 

14 Stå inte vid vägskälet för att slå ner hans flyktingar och utlämna inte hans överlevande på nödens dag. 15 Ty HERRENS dag är nära för alla hednafolk. Som du har gjort, så skall det göras mot dig. Dina gärningar skall komma tillbaka över ditt eget huvud. Ob 11–15

På grund av ärkebiskop Erkki Kailas budskap vägrade Mannerheim att överlåta judar till Hitler.

Vi tror, att detta samarbete mellan den levande Gudens församling och samhällets överhet bevarade Finland självständighet.

Skall detta finnas i Finland i en tid som denna?


LITE FAKTA OM ALIYAH

Immigration from the Former Soviet Union 

Year Total Immigrants Immigrants from FSU

1986 9,505 202
1987 12,965 2,096
1988 13,034 2,283
1989 24,000 12,721
1990 199,516 185,232
1991 176,100 147,839
1992 77,057 65,093
1993 76,805 66,145
1994 79,844 68,079
1995 76,361 64,847
1996 70,605 59,049
1997 65,962 54,591
1998 57,700 46,020
1999 78,400 66,848 5
2000 61,700 50,817
2001 44,630 33,850
2002 34,508 18,772
Total 1,158,692 944,484

Sources: American Sephardi Federation, Jewish Agency for Israel and Central Bureau of Statistics, JAFI, Jerusalem Post (December 29, 2002) / jsource/copyright.html/jsource/copyright.html


Howards rapport:

I vårt centrala Aliyah-verksamhetsområde, dvs. nordvästra Ryssland, Vitryssland och de baltiska länderna har Aliyah ökat med 54 % sedan 2008, när den ekonomiska krisen började.

2008 2,990
2009 3,743
2010 4,162
2011 4,389
2012 4,262
2013 4,640

karta

I dagsläget kostar det ca 430 €/person för att en jude att resa från Ryssland hem till Israel. Inkluderat är då alla inrikesflyg, visum, extra bagage mm.

Karisma Farleden kommer att öppna en insamlingskanal för att samarbeta med den sk fyrklövern; fyra organisationer som samverkar för att hjälpa hem judar från Ryssland via Finland. Fyrklövern består av ICEJ, Israelin ystävyysseura, Karmel och Gesher Hajetsia. De har både Israels och Finlands regeringars samt Jewish Agencys mandat att hjälpa hem judar till Israel. Det krävs ett förtroende för den person eller organisation som skall vara med i dessa organisationers arbete. Det handlar om ansvar för människoliv när man arbetar med Aliyah. Under åren som Karisma Farleden arbetat med Israelfrågor och haft regelbundna läger för ryska judar, har vi lärt oss på vilket sätt vi kan visa dem kärlek. Vi har blivit överraskade över hur djupt Herren älskar dessa sina minsta bröder, vi har bokstavligen sett Guds under på lägren. Orden i Jeremia 31 besannas:

3…”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. 4 Än en gång skall jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Än en gång skall du ta upp din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Jer 31:3–4

Känner du kallelsen i ditt hjärta att vara med och hjälpa Hans minsta bröder till det land som Gud gett det judiska folket för evigt?

Ta då kontakt med oss!

 Tidningsurklipp

Församlingens förfall

Detta var inställningen hos den första församlingen, som ju också var övervägande judisk. Tyvärr gick Paulus varning förlorad för många hednatroende och en skrämmande företeelse, den kristna antisemitismen växte fram.

När grekiska, icke judiska troende började spridas i romarriket, kallade de sig ”kristna” efter ”Christos” grekiska för Messias. Bland de kristna blev det efterhand allt fler icke judar. Negativt sett innebär det också ett fjärmande från roten Israel.

När den kristna kyrkan utvecklades började den också plocka upp element i sig som dels inte var bibliska, dels var starkt antisemitiska. Den grekiska gnosticismen fick insteg, liksom babylonisk mysteriekult genom olika riter. Lokal vidskepelse och olika biskopars maktsträvanden började ge sig till känna.

På 300 talet eKr erkände den romerske kejsaren Konstantin kampen mot kristendomen förlorad och påbjöd först religionsfrihet för att sedan göra kristendomen till romersk statsreligion. Detta, som många ansett vara en positiv utveckling, var egentligen allt annat än så. Den väckelsekristna fåran försvann allt mer och ersattes av en kyrkopolitisk maktapparat, som utvecklades till vad vi idag känner som den romerskkatolska och den grekiskortodoxa religionen.

Religion och mänskliga traditioner, vidskepelse och legendbildning tog överhanden och bibeltroheten försvann allt mer. Maria och helgontillbedjan kom allt mer i förgrunden. I denna utveckling fanns två attacker: den ena riktad mot bibelförankrade väckelserörelser, som vi inte skall beröra nu, och den andra mot judarna. Antisemitismen på ”kristen” mark växte sig allt starkare.


Ersättningsteologin

Med inslaget av allt fler obibliska företeelser fjärmade sig kyrkan helt naturligt mer och mer från sitt judiska och bibliska ursprung. När kristendomen blev statsreligion och religionsutövningen statligt påbjuden, förbjöds samtidigt judarna att fira sina högtider.

Den teologi som alltmer blev förhärskande, ersättningsteologin, hävdade att kyrkan var det nya Israel, att det var slut med Guds handlande med det judiska folket och att judarna var evigt dömda att irra omkring på jorden eller skulle straffas och dödas eftersom de var kristusmördare.

Detta kom inte bara från en okunnig pöbel, som ville härja och slåss, utan från teologer och predikanter, som idag kallas för kyrkofäder och hyllas som mycket kristuslika.

På 400talet sade den tidens mest kände predikant, den helige Johannes Krysostomus, bland annat: ”Synagogan är värre än ett horhus. Judarna är en kriminell samling människor. Jag hatar synagogan och judarna” (ur Malcom Hay The roots of Christian Antisemitism).

Bland folket spreds vulgära populistiska uppfattningar efter åtskilliga liknande utläggningar att alla, kristna eller ickekristna, som förföljde och dödade judar bara handlade som instrument för Guds vrede. Det skulle med andra ord vara fritt fram!

Göran Lennartsson

Vad är Sionismen

Sionismen växte fram under 1800-talets senare hälft som en effekt av förföljelsen av den judiska befolkningen i Europa, framförallt pogromerna i Östeuropa. Den moderna sionismen smälte samman de bibliska och historiska banden till det judiska folkets hemland med ideerna om nationell gemenskap, som under denna tid skapade bl.a. det moderna Italien och Tyskland.

Sionismen hävdar att judarnas särprägel definieras av ett gemensamt ursprung, en gemensam religion, kultur och historia.
Begreppet ‘sionism’ myntades 1893 av Nathan Birnbaum och kom att beteckna den judiska nationella rörelsen. Längtan att återvända till Sion, dvs. både det bibliska landet Israel och Jerusalem, har varit judendomens hörnsten sedan den judiska exilen för 2000 år sedan och har lämnat spår i judiska böner, ritualer, litteratur och kultur.
Källan http://www.zionit.se

 

Är det en ny judisk Förintelse på gång?

Medan de flesta i världen högtidlighöll den årliga minnesdagen för Förintelsens offer i januari under mottot ”Låt det aldrig hända igen”, visade det sig att USA:s utrikesminister John Kerrys föreslagna fredsplan, som han gör allt han har i sin makt för att tvinga på Israel, innehöll följande punkter.

 1. Ett israeliskt tillbakadragande till de oförsvarbara ”Auschwitz gränserna” från 1949. Att Israel tvingas ge upp den viktiga Jordandalens försvarslinje och den strategiska bergsryggen med utsikt över flygplatsen Ben Gurion samt 70 % av Israels befolkning och infrastruktur. 
 2. Upprättandet av en palestinsk terroriststat i hjärtat av Israels bibliska hemland med huvudstad i det bibliska Jerusalem, platsen för Israels Messias tron. 
 3. Utlämnandet av upp till 100 000 judar i Judéen och Samarien (ingen vet de exakta siffrorna) för att leva under palestinskt styre utan en judisk armé som försvarar dem, precis som under Förintelsen. 
 4. Att Israel delas av på mitten genom någon form av förbindelse mellan Västbanken och Gaza. 
 5. Press på Israel att acceptera dessa självdestruktiva villkor genom internationella ekonomiska, akademiska, kulturella och politiska bojkotter som påminner om de nazistiska Nürnberglagarna i Tyskland som ledde till Förintelsen. 
 6. Utöver detta har USA börjat lyfta de ekonomiska sanktionerna mot Iran, vilket gör att denna terroriststat, med dess uttalade avsikt att utplåna Israel, gör det möjligt att få kärnvapen när de önskar. 

Slutsatsen av dessa sex punkter är den oundvikliga frågan: står det judiska folket återigen inför en ny Förintelse? 

Israels största katastrofer de senaste 2000 åren har alltid varit kopplade till Europa. 

Med början 167 f.Kr.

April 2014 är en kritisk tidpunkt, pga. fredsavtalet.

Sammandrag ur
Elia Bönearmé, Lars Enarsson

ÖVRIGA TIDSTECKEN

Enligt Torah kalender inleds det 6000 året.
Efraims straff, Hes 4:5 (390 x 7)-720 = vi kommer då till vår tid 2010
Hes 37:15-22 Juda och Efraim skall förenas
“Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels (Israel benämns Efraim)barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land.”
Hes 37:21
Netanyahu John Kerrys Mahmoud Abbas


Fransk anti-semitism och aliyah från Frankrike ökar samtidigt 

Josh Hasten/JNS.org

I mars publicerade Jewish Agency siffror som visar att aliyah från Frankrike har dramatiskt ökat under de två första månaderna av år 2014. Endast under januari och februari 854 olim (immigranter) från Frankrike anlände till Israel. Det är 312 procent ökning jämfört med samma period i fjol, när siffran var 274 personer.

Shay Felber, representant för Jewish Agency, som själv har immigrerad från Frankrike på 1970 – talet, säger att det finns tre huvudanledningar till trenden. Två anledningar är anti-semitismen i Frankrike och den dåliga ekonomiska situationen i landet. Men på positiva sidan, det finns en hög nivå av judisk utbildning och sionism inom judiska samhället i Frankrike, och detta leder också till ökat immigration till Israel.

En 59-år gammal judisk lärare attackerad av en grupp av unga män i Paris i mars. De misshandlade honom brutalt och började rita en svastika på hans bröst. De sade att de skulle komma tillbaka och fullborda verket. Ingen har ännu blivit arresterad för attacken.

French_anti-semitism

Felber säger att Franska regeringen inte är anti-judisk utan strävar efter att bekämpa anti-semitismen.
Från: ” French anti-Semitism and French aliyah skyrocket on parallel tracks”
Josh Hasten/JNS.org
http://www.jns.org/latest-articles/2014/4/7/french-anti-semitism-and-french-aliyah-skyrocket-on-parallel-tracks#. U0Z_y4XeNrw10

 

FAKTA OM ISRAEL

Staten Israel 66 år

Vi firar Israel som självständig judisk stat i 66 år. Samtidigt högtidlighåller vi Pesach mellan 15 och 22 april till minne av judarnas befrielse från slaveriet och Exodus - deras uttåg ur Egypten.

Yom Hatzmaot, självständighetsdagen, firas i Israel från kvällen den 5 maj (6 Ijar 5774) och här i Sverige den 6 maj. Den 4 maj infaller Yom Hazikaron, dagen att minnas alla stupade soldater och offer för terrorism.

Här finner du en orientering över vad israelerna har åstadkommit under de gångna 66 åren, genom hårt arbete, utbildning och forskning, uppfinningsrikedom och företagsamhet, men också med socialt engagemang och ett demokratiskt statsskick samt ett fungerande rättsväsende – detta trots ständiga hot, terror och hotelser om utplåning från grannar.

Artikeln har ursprungligen publicerats av Handelskammaren Sverige–Israel i februari, den är något uppdaterad och bygger på föredrag jag har hållit för israelvänner runt om i landet. Vi önskar alla läsare en god helg – Pesach och Påsk, samt fred och säkerhet för Israel.

Franz T. Cohn och medarbetare

Israels befolkning och BNP

Israel har 8,132 miljoner invånare (2014). Av medborgarna är 75,2 % eller 6,102 miljoner judar, 20,4 % eller 1 683 000 är israeliska araber och 4,2 % eller 348 000 övriga. Av den judiska och övriga befolkningen är 73 % födda i landet. Medellivslängden är för män 78,96 år, för kvinnor 83,49 år (2013 enligt CIA Yearbook). (Medellivslängden i Sverige är för män 78,95 år, för kvinnor 83,79 år). 

Israels största stad är Jerusalem med 804 400 invånare (2013) följd av Tel Aviv med 404 800 och Haifa 270 300. Rishon Lezion har 232 400 invånare och Ashdod på femte plats har 212 300.

Bruttonationalprodukten per invånare anges till 34 900 US dollar motsvarande ca 227 000 kr (CIA 2013). (Jmfr Finlands BNP per capita: 35 900 USD).

Tillväxten i landets BNP för år 2014 beräknas nå 3,5 % av Bank of Israel. Arbetslösheten ligger under den svenska och andra halvåret 2013 var den ca 6,2 %.

Som i de flesta demokratiska västländer finns det även i Israel fattigdomsfickor och sociala problem som man försöker åtgärda. Främst de norra och södra delarna har fallit efter i utvecklingen, medan den centrala regionen som är centrum för high-tech industrin har det betydligt bättre. Speciellt utsatta är familjer med många barn, såsom ultraortodoxa judar och araber. Familjer med endast en löntagare eller ensamstående mödrar har det svårt. Likaså äldre invandrare från Etiopien som har svårt att få fotfäste i ett modernt samhälle.


Sjukvård och sociala skyddsnät

Israel är ett land med välutvecklad välfärd, i viss mån med svensk förebild.

Det finns barnbidrag, arbetslöshetskassor och en LAS-liknande lagstiftning som skyddar arbetstagare vid uppsägning.

Sjukvård i alla dess former är kostnadsfri för patienten men man måste tillhöra någon av de fyra auktoriserade sjukförsäkringskassorna.

Medicinskt ligger israelisk sjukvård i världstoppen och landets sjukhus håller högsta västerländska nivå.

Det finns 60 sjukhus och medicinska centers. Antalet läkare var 25 542 (2010) eller 3,36 läkare per tusen invånare vilket är ett av de högsta antalen i den industrialiserade världen.


Medicinska insatser för omvärlden

Israel ställer upp med medicinska insatser för sina grannar och runt om i världen:

Ca tvåhundratjugotusen (219 464) palestinska patienter erhöll medicinsk behandling på Israels sjukhus under 2012 – tjugoen tusen (21 270) av dessa var barn.

Snabba insatser av läkare och sjukvårdspersonal vid jordbävningar och andra naturkatastrofer. Fältsjukhus har mycket snabbt satts upp i Haiti, Japan och Filipinerna. Detta är bara tre exempel från senare år.

Ögonoperationer i u-länder som ger människor synen tillbaka. Operation av små barn från u-länder som fötts med hjärtfel. Om detta har man visat en film på SVT 2.

Just nu, 2013-2014, har Israel ett fältsjukhus eller förbandsstation nära gränsen till Syrien där skadade syrier tas emot för behandling. Svårt skadade förs för behandling och vård till större sjukhus inne i Israel.


Pensionssystem

Alla i Israel bosatta pensionärer är tillförsäkrade en grundpension genom det nationella försäkringsinstitutet. Den ligger på 2700 kronor i månaden för ensamstående och 4063 kronor för ett par (2013). Därutöver har de flesta israeler tjänat in en tjänstepension.

Trots allt finns det hål i det sociala skyddsnätet, men det kompletteras av väsentliga insatser från frivilligorganisationer. Dessa kan vara inhemskt finansierade eller understödda av diasporan.


Utbildning

Hur och när började Israel utvecklas från u-land till i-land?

Denna utveckling inleddes med stora satsningar på utbildning. 1924, alltså 24 år före staten Israels grundande öppnades Technion, den tekniska högskolan i Haifa. Idag studerar där 13 200 ungdomar, både israelfödda och invandrade judar från 40 länder och israeliska araber. Där bedrivs även avancerad teknisk och medicinsk forskning.

1925 invigdes Hebreiska universitetet på Mount Scopus i Jerusalem.

2010 hade detta universitet 23 000 studenter.

Undan för undan tillkom nya högre läroanstalter som alla förutom utbildning ägnar sig åt internationellt ansedd forskning:

Universitetet i Tel Aviv har 29 000 studenter, Bar Ilan universitetet också i Tel Aviv har 27 000, Haifas universitet 13 000, och Ben Gurionuniversitetet 19 000 i Beersheva i Negev. Weizmann Institutet i Rehovoth bedriver forskarutbildning och avancerad forskning med 6 000 forskare och deras medarbetare. Det finns också ett s.k. Öppet universitet. Vidare finns 36 regionala eller specialiserade högskolor i Israel samt 24 lärarseminarier. Därtill kan läggas fem konstfack- och fotokonstskolor utanför universiteten.

Det måste framhållas här att donationer från diasporan har betytt oerhört mycket för alla dessa läroanstalters tillblivelse och utveckling.

Universitetsutbildningen är inte gratis men det finns stipendiefonder hos universiteten och högskolorna. Studenter som får stipendier måste som motprestation exempelvis ge några timmarsstödundervisning i veckan till skolbarn i trakten eller göra någon annan samhällsinsats.


Faktorer som främjat Israels utveckling:
 1. Invandring av judiska företagare och akademiker från Nazityskland före 1939, och i modern tid av ryska forskare och ingenjörer. Genom invandringen från förra Sovjetunionen fick Israel ett tillskott på 108 000 ingenjörer, 23 000 läkare, 25 000 sjuksköterskor, 50 000 lärare och 21 000 artister och musiker. Det kom faktiskt hela symfoniorkestrar och operasällskap, som dessutom hade sin egen publik med sig. 
 2. Utvandring till USA och återvandring hem med nya kunskaper och kapital. Flera israeliska ingenjörer och forskare har stannat i USA och gör där betydelsefulla insatser. 
 3. Högteknologisk utbildning inom försvarsmakten 
 4. Införande av marknadsekonomi, välskötta statsfinanser 
 5. Satsning på forskning och utveckling – Israel är världsledande i FoU per capita. Staten satsar genom The Chief Scientist (ett slags forskningsdirektör på regeringsnivå) på nya uppfinningar och innovationer. De stora universiteten har avdelningar som licensierar ut sina forskares upptäckter och patent till näringslivet.

 

Kallelse till Årsmöte

Karisma Farleden rf. håller sitt årsmöte söndagen den 4 maj kl. 17.00 i Jakobstads Pingstkyrka, Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad.

Program: Israel möte, predikan, aktuell information om skeendet i Israel och exodus.

Varmt välkommen!


Vill du vara med i arbetet?

Det kostar ca 430 €/person för en jude att resa från Ryssland hem till Israel.

Här kan du betala in ditt bidrag via Karisma Farleden:

AKTIA FI2740558720065910 med referensnumret 20145, går oavkortat till ALIYAH (aliyah= hebreiskt ord för tertåget till Israel).

Det kostar en del för oss att administrera arbetet. Likaså kostar Karismas övriga arbetet med att skapa förståelse för Israel och exodus i svenskfinland. Vi har två deltidsanställda, Lilian Lytz i Österbotten och Sara Jadia vår nya kanslist som gör det praktiska arbetet med nyhetsblad, Shuva Israel mm. Vilket är ett måste om vi skall kunna utföra det Herren kallat oss att göra.

Just nu har vi ett ganska stort glapp i kassan efter den välsignade Israelkonferensen i H:fors, som vi är mycket tacksamma till Herren för, men som ekonomiskt sett gav ett stort minus. Samtidigt som vi står inför en nya epok. Exodusarbetet kommer att växa den närmaste framtiden. Vi känner att det är just för detta Herran har kallat oss.

AKTIA FI6240558720017168 Referensnumret för KF eget arbete 30025

Insamlingstillstånd: 2020/2012/2556
ÅLAND ÅLR 2012/8727

Vi kommer att avsluta alla våra konton i Nordea pga. att Nordea o danske Bank går i spetsen för att boijkotta Israel på EU:s direktiv. Vi vill uppmana dej att göra detsamma.


Förbönsämnen:

 1. Fredsprocessen enligt sid 8 
 2. Att vi i Svenskfinland skall kunna möta behovet av ett växande Exodus och Aliyah. 
 3. Hotet från Ryssland, är ett verkligt hot.


Karisma Farleden rf
Matrosgatan 1
22100 Mariehamn
Tfn +358 (0)40 539 1212
e-post. info@karismafarleden.fi
Hemsida: www.karismafarleden.fi
Aktia Bank 405587-217168

Föreningens styrelse
Ordf. Kenneth Witick
Matrosgatan 1
22100 Mariehamn
Mobil: +358 (0)40 539 1212
e-post. kenneth@karismafarleden.fi

Styrelse medlemmar
YOUTH ALIYAH
Sekr. Hanna Nylund
e-post. hannanylund@gmail.com

Gunnar Weckström
Observatoriegatan 9
10300 KARIS
Tel. 019-230178
e-mail gunnar.weckstrom@gmail.com

Liisa Weckström
adress som ovan

Gunvor Österlund
Bulevarden 24
10300 Karis
Tel. 019-232045

Lilian Lytz
Skolhusgatan 39 B
65100 Vasa
e-post. ilian@karismafarleden.fi

Tommy Johansson
Heimbackaleden 18
68800 Kållby
e-post. tommy.johansson@multi.fi